Verkeersschool Yello – Privacyverklaring

Privacyverklaring
Hier vindt u de privacyverklaring van Verkeersschool Yello (verder aangeduid als Yello). Hierin wordt omschreven hoe
er met uw gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Yello. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te
lezen.

Inleiding
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw
gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u
gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de
verklaring periodiek te raadplegen.

Verkeersschool Yello
U leest op dit moment de privacyverklaring van Yello. Yello is een verkeersschool die zich richt op verkeersopleidingen
in de categorieën handgeschakelde auto’s en automaat auto’s. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Yello
verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw
gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Yello, neem dan gerust contact op!
info@yello.nu


Persoonsgegevens die door Yello verzameld worden
Yello verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels
ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.
• Voorletters, voor- en achternaam
• Adres gegevens
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• E-mail adres
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Pasfoto
• Financiële gegevens

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Yello. Deze worden hieronder toegelicht.
1. Wettelijke verplichtingen.
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.
2. Contact opnemen.
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Yello via de website. In dit formulier wordt echter
alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam,
e-mailadres en telefoonnummer (woonplaats is optioneel). Die gegevens worden ook verzameld wanneer u telefonisch
met ons contact opneemt.
3. Planning, beheer en uitvoering van de rijopleiding.
Voor het inrichten van uw rijopleiding maken we gebruik van een digitaal systeem wat speciaal is ontworpen voor de
rijschoolbranche (zie verder onder het kopje Plango). Dat hebben we nodig voor het aanbieden en uitvoeren van de
diensten of producten.
4. Het versturen van nieuwsbrieven.
Yello stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op
kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website en
papieren aanmeldformulier van Yello. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Gegevensverzameling
Uw gegevens worden digitaal (website en/of softwareleverancier Plango) en/of op papier verzameld. Uw gegevens op
papier worden in ordners op een veilige afgesloten plaats bewaard. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw
uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de opleidingsovereenkomst die wordt aangegaan.

Social media
Yello plaatst berichten op social media (onder andere Facebook en Instragram) die met name gericht zijn op
informatiedeling en in mindere mate op commercie. Dit kan onder andere uw naam en foto zijn nadat u voor uw
rijbewijs geslaagd bent. Uw gegevens worden alleen gebruikt na uw uitdrukkelijke mondelinge toestemming.

Ontvangers
Conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft Yello afspraken met partijen gemaakt over de
verwerking van de persoonsgegevens waar Yello verantwoordelijk voor is. Deze afspraken hebben we vastgelegd in
een verwerkersovereenkomst. De gegevens die Yello ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

Plango
PlanGo is de leverancier van Yello die een gemakkelijk softwareprogramma heeft ontwikkeld die ons helpt van
inschrijving tot en met uw examen. In PlanGo registreert Yello diverse gegevens van u. Zo ook persoonsgegevens
als namen, adressen en telefoonnummers. Volgens de privacywet wordt PlanGo aangemerkt als verwerker.
Conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft Yello afspraken met PlanGo gemaakt over de
verwerking van de persoonsgegevens waar Yello verantwoordelijk voor is. Deze afspraken hebben we vastgelegd in
een verwerkersovereenkomst. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de verwerkersovereenkomst met PlanGo:
1. PlanGo is verwerker van persoonsgegevens verwerkt in de online dienstverlening in ‘PlanGo
rijschoolsoftware’ voor planning, (leerling)administratie, financiële administratie en communicatie;
2. Gegevens worden in de cloud opgeslagen met een passend beschermingsniveau en PlanGo zal zorg dragen
voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving;
3. Voor de verwerking van gegevens stelt PlanGo Yello online software en apps ter beschikking.
4. Deze verwerkersovereenkomst is bij Yello op te vragen via het e-mailadres info@yello.nu

CBR:
Het CBR verwerkt hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak (waaronder
bijv. het beoordelen van de rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid en het certificeren van opleidingen
en opleiders) én voor het verbeteren van de dienstverlening bij het uitvoeren van deze taak. Lees de
privacyverklaring van het CBR op hun website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens
omgaan.

Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Yello, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van
activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Uw overeenkomst
met Yello zal bijvoorbeeld 7 jaar ná laatste factuurdatum voor belastingdoeleinde bewaard worden.
Delen van persoonsgegevens met derden
Yello verkoopt/deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen
aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet,
professionele standaarden of kwaliteitsregels.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens die door Yello of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via
eerder genoemde systemen en software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met
tweestapsverificatie.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het
aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten
(Instructeurs, kantoor en boekhouder). Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een geldig
SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Yello privé is. U herkent deze beveiliging aan het
groene slotje voor de URL.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel door middel van links met onze website
zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met
jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze
website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Uw rechten
1. Recht op inzage.
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Yello vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u
door een e-mail te sturen (info@yello.nu) of telefonisch contact (0646464607) op te nemen met Yello. U krijgt dan een
overzicht van uw gegevens.
2. Recht op rectificatie.
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Yello.
3. Recht op overdracht (Dataportabiliteit).
Mocht u de digitale gegevens nodig hebben die bij Yello opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere
partij, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Yello al uw digitale gegevens over te dragen aan u.
4. Recht op wissen van gegevens (vergetelheid).
In de volgende situaties kunt u Yello vragen (indien dat nog niet gebeurd is) uw persoonsgegevens te wissen;
A. Niet meer nodig voor het doel waar deze voor verzameld zijn
B. U heeft uw toestemming ingetrokken
C. U heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
D. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
E. De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
Persoonsgegevens welke door wettelijke verplichting bewaard moeten worden kunnen hierop uitgezonderd
worden
5. Recht op het indienen van een klacht.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Yello niet op de juiste
manier met uw gegevens omgaat.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@yello.nu onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de
pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Tevens kunt u op de
kopie aangeven dat dit een kopie is. Het streven is om binnen twee weken te reageren.

Plichten
Yello verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk
hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Yello via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden
aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de
diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een uitnodiging aan u te sturen voor het gebruik van
de digitale software van Plango. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan Yello de betreffende dienst
niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Yello, met andere dan de hierboven genoemde partijen te
delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Yello behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Yello dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van
Yello te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens

info@yello.nu
06 46 46 46 07 | Bellinilaan 20 | 2625 ZH Delft
Btw. Nr. NL1790.96.989.B.01 | KVK Nr. 272.74.487
Kijk voor de meest actuele privacyverklaring op onze website www.yello.nu